نیاز ضروری خیابان نمایشگاه سنگ ایران به زیرگذر

نیاز ضروری خیابان نمایشگاه سنگ ایران به زیرگذر
  • 1398-08-08
  • .
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی سنگ ایران: از مسئولین تقاضا داریم حتما در مورد ایجاد زیرگذر در سه راهی آتشکوه اقدام کنند اگر کوچکترین اتفاقی برای یکی از تجار و بازرگانان بین المللی بیافتد هزینه اش از نظر بین المللی برای ما بسیار سنگین خواهد بود و همه زیر سوال خواهند رفت.

بهنام نیکفر مدیرعامل نمایشگاه بین المللی سنگ ایران اظهار داشت: تدابیری اندیشیده شده که این نمایشگاه در سالهای آینده روندی صعودی را در حوزه حضورتجار و بازرگانان بین المللی تجربه کند؛ اگر امسال صد تاجر در نمایشگاه سنگ ایران وجود داشته به طور حتم این تعداد در سال آینده دو برابر خواهد شد. این مساله مهمترین اولویت ما در این نمایشگاه است.

وی تصریح کرد: بدیهی است که امکانات موجود در نمایشگاه برای این تعداد تاجر بین المللی کم است و باید افزایش پیدا کند. رستوران نمایشگاه باید بزرگتر و مجهزتر شود؛ سالن میزگرد با میزهای تمام سنگی برای برگزاری جلسات مهم و سالن همایش بزرگ و استاندارد برای حضور تجار بین المللی و وزیران صنعت معدن و تجارت ایران و دیگر کشور و مسئولین بلند پایه نظام جمهوری اسلامی ایران از مهمترین نیازهای این نمایشگاه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر خیابان جلوی نمایشگاه یکی از خطرناکترین خیابانهای موجود است. روشنایی این خیابان کم است و به دلیل اینکه زیرگذر در سه راهی آتشکوه تعبیه نشده برخی از تریلی ها خیابان را یک طرفه می آیند.

وی تاکید کرد: از مسئولین تقاضا داریم حتما در مورد ایجاد زیرگذر در سه راهی آتشکوه اقدام کنند اگر کوچکترین اتفاقی برای یکی از تجار و بازرگانان بین المللی بیافتد هزینه اش از نظر بین المللی برای ما بسیار سنگین خواهد بود و همه زیر سوال خواهند رفت.

وی ادامه داد: مشکل دیگر نمایشگاه در حال حاضر مساله گاز است. ما برای آشپزخانه و ساختمان اداری نیازمند گاز هستیم که مساحت این مجموعه از پانصد متر تجاوز نمی کند. از اداره گاز درخواست داریم برای همین مساحت، امتیاز گاز برای ما درنظر بگیرند.

نیکفر گفت: مساله واگذاری زمین و پرداخت ده درصد کمک دولت هم از دیگر مسایلی است که هنوز انجام نشده و منتظر انجام آن هستیم.