ساعات بازدید

 

تاریخ برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

 

18 الی 21 مهر ماه سال 1402

 

ساعات بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

 

10/30 الی 19

 

آدرس:

 

شهرستان محلات، شهر نیم ور، سایت

 

اختصاصی نمایشگاه بین المللی سنگ ایران