ساعات بازدید

 

تاریخ برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

 

20 الی 23 مهر ماه سال 1400

 

ساعات بازدید از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

 

10/30 الی 19/30

 

آدرس:

 

شهرستان محلات، شهر نیم ور، سایت

 

اختصاصی نمایشگاه بین المللی سنگ ایران