تماس بازدید کننده

تمامی افراد علاقمند به حضور در نمایشگاه بین المللی سنگ ایران می توانند از راه های زیر با مدیران

اجرایی این نمایشگاه تماس حاصل فرمایند: 

 

تلفن: 988643222057+ / 988643222058+ / 988643222059+ /

       988643222064+ /   988643222065+

 

فکس: 988643222061+

 

موبایل: 989188650703+/ 989123355629+

 

ایمیل: info@iranstoneexpo.com

        halajian_ie@yahoo.com 

 

وبسایت: http://www.iranstoneexpo.com