تاریخ نصب و جمع آوری غرفه ها

 

تاریخ نصب غرفه های دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

 

 

1398/07/01 الی 1398/07/14

 

 

تاریخ جمع آوری غرفه های دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ

ایران 

 

 

1398/07/20 الی 1398/07/25 

 

 

تمامی افرادی که علاقه مند هستند در سال های بعد در نمایشگاه

 

بین المللی سنگ ایران شرکت و از غرفه موجود استفاده کنند

 

نیازی به جمع آوری غرفه های خود ندارند.