آمار بازدید نمایشگاه

آمار شرکت کنندگان

شرکت کنندگان 400
شرکت کنندگان داخلی

385

کشورهای شرکت کننده 5
شرکت کنندگان خارجی 15

اطلاعات فضای برگزاری نمایشگاه

فضای ناخالص 26734
فضای خالص 90.000
معدن 150
تن کوپ 21000

آمار بازدید کنندگان

بازدید کنندگان 8731
کشورهای بازدید کننده 15
بازدید کنندگان خارجی 131
بازدید کنندگان داخلی 8600