آمار بازدید نمایشگاه

آمار شرکت کنندگان

شرکت کنندگان 500
شرکت کنندگان داخلی

495+

کشورهای شرکت کننده 6
شرکت کنندگان خارجی 6

اطلاعات فضای برگزاری نمایشگاه

فضای ناخالص 90.000 متر مربع
فضای خالص 29.850 متر مربع
معدن 500
تن کوپ 31.000 تن

آمار بازدید کنندگان

بازدید کنندگان 8.600
کشورهای بازدید کننده 16
بازدید کنندگان خارجی 131
بازدید کنندگان داخلی 8.469