افسانه آروند؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم

افسانه آروند؛ یکی از بهترین خبرنگاران نمایشگاه دوازدهم
  • 1398-07-28
  • .
در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران به انتخاب خبرنگاران با تجربه و پیشکسوت استان مرکزی برای دوازده نفر از خبرنگاران این استان لوح تقدیر در سایت رسمی این نمایشگاه ثبت شد.