ساعات بازدید

تاریخ برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

 

16 الی 19 مهرماه سال 1398

 

ساعات بازدید از دوازدهیمن نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

 

10/30 الی 19/30

 

آدرس:

 

شهرستان محلات، شهر نیم ور، سایت

 

اختصاصی نمایشگاه بین المللی سنگ ایران